Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Studio DR spółka z.o.o w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@studiodr.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes prawny Administratora, tj. na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO;
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
  • obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
 6. Posiadasz następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, nie możesz skorzystać z prawa do:
  • usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
  • przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,
  • zgłoszenia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. Podanie danych jest wymogiem umownym, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.