Polityka Prywatności

Studio DR Sp. z. o. o

Ostatnia aktualizacja: 15-09-2021

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też wdrażamy procedury i polityki zapewniające Państwu najwyższy stopień ochrony danych.

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio DR spółka z.o.o w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2 (dalej jako: Administrator/Spółka);
 • Z wyznaczonym przez Spółkę inspektorem ochrony danych (IOD) można kontaktować się pisząc na adres administratora pod adres e-mail: iod@studiodr.pl lub przesyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”. Realizując obowiązek wynikający z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podajemy, że funkcję IOD pełni Pan Emilian Kujawski;
 • W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzanych danych wdrożyliśmy pisemne zasady i procedury obowiązujące nas w operacjach wewnętrznych i w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zidentyfikowanych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • W trakcie korzystania z naszej strony internetowej Państwa dane osobowe oraz metadane (tj. dane obrazujące sposób korzystania z witryny nieujawniające bezpośrednio tożsamości Użytkownika) mogą być przetwarzane w jednym lub wielu spośród następujących celów:
  1. działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług oferowanych przez Spółkę;
  2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  4. archiwizacja danych;
  5. udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania;
  6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa wnioski i zapytania, działania w zakresie badań rynkowych i marketingu.
 • Co do zasady mogą Państwo skorzystać z następujących praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili można się zwrócić do Spółki  z wnioskiem o informację czy przetwarzamy Państwa dane oraz o wgląd w swoje dane osobowe, jak również o jedną bezpłatną kopię swoich danych (kolejne kopie mogą podlegać odpłatności);
  2. prawo do sprostowania danych osobowych – można nanosić zmiany w zakresie wcześniej podanych informacji, żądając ich uzupełnienia lub modyfikacji, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania;
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – można zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych – zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, kiedy przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), uwzględniając zapisy art. 21 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas korzystania z serwisu (formularze kontaktowe, metadane) przetwarzane są zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane użytkowników serwisu nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Niemniej Administrator zastrzega, że dane Użytkownika mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, przy czym wyłącznie wówczas, gdy podmioty te będą dysponować odpowiednim umocowaniem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
 • Spółka na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
 • Zasady opisane w niniejszej polityce obowiązują od dnia publikacji w serwisie do odwołania.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki bez każdorazowego informowania Użytkowników o tym fakcie. W celu bycia na bieżąco z zapisami polityki prywatności zachęcamy do systematycznego zaglądania na tę stronę.

Polityka cookies

Studio DR Sp. z. o. o

Ostatnia aktualizacja: 15-09-2021

 • Strona https://studiodr.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies;
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. ciasteczka funkcjonalności  – poprawiają doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy użytkownik wraca na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp…
  2. ciasteczka wydajnościowe – dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony
   • Google Analytics. To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Google Analytics.
   • Matomo (Piwik). To ciasteczko jest używane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomocą interfejsu Matomo (Piwik).
 • W ramach Serwisu stosowane są ciasteczka „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Zwykle ustawienia przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu przeglądarki (ustawienia, opcje itp.);
 • Administrator informuje, że zastosowanie ograniczenia stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.